Party & Administration Office/School Library/Modern Network & Multimedia Lab

Party & Administration Office/School Library/Modern Network & Multimedia Lab

Party & Administration Office /School Library/ Modern Network & Multimedia Lab

Party & Administration Office

LOU Jiao

CHEN Liying

FU Liqin

GAO Xiaojie

Zhou Li

HUANG Yongjun

JIANG Yandong

LIN Xingchao

LIU Fang

LU Lingwei

JU Yanfang

SHEN Liao

SHEN Xiaohua

SHEN Xiaoyun

WANG Jiayue

WU Xiaobo

XU Wanrui

YANG Danni

YANG Feng

YANG Liqiu

YANG Qingqing

YAO Xin

YAO Yaping

ZHANG Ling

ZHANG Wenting

ZHOU Hanxiao

ZHOU Li

ZHU XiuxiangSchool Library

LIANG Xiujuan

SHI Haiyan

Modern   Network & Multimedia Lab

HUANG Jiajia

HUANG Yilun

LI Mingkun

MA Weijuan

WANG Jinglei

YU FangContact Us

Address:No. 866, Yuhangtang Road, Hangzhou, Zhejiang, P.R. China

Postal Code:310058

Telephone:+86-571-8820-6044 +8

ZJU-SISZJU-SIS Students